Bazénplast  
Since 1993

ČOV EKO SBR BIO a platná legislativa

Každý výrobek, uváděný na trh by měl vyhovovat platné legislativě. Ani čistírny odpadních vod nejsou výjimkou, tudíž legislativně podléhají jako výrobky určené pro stavebnictví řádné certifikaci. Nároky na certifikaci spadají pod Evropskou normu EN12566-3:A, stanovující metodiku a průběh zkoušení. Limity na kvalitu vyčištěné vody a účinnost, kterou by měla čistírna odpadních vod splňovat, již předepisuje v národním systému stát v podobě

Jedním z nejdůležitějších kritérií normy EN 12566-3:A2 je dlouhodobá zkouška účinnosti, jenž by měla vyhovět příslušným státním předpisům (nařízení vlády) – tyto předpisy může stát prostřednictvím svých nařízení libovolně měnit a doplňovat. Dalšími kritérii jsou zkoušky statiky a konstrukce, bezpečnosti, vodotěsnosti, elektrické náročnosti. Po splnění všech podmínek této normy obdrží výrobce ČOV tzv. Protokol o hodnocení (dříve Protokol o počáteční zkoušce typu) na jehož základě na svou zodpovědnost a svědomitost výrobce provede označení výrobku CE, vydáním tzv. CE štítku a vlastního prohlášení.

Vzhledem k dlouhé době a náročnosti ověřování jsou tyto zkoušky finančně náročné. Některé firmy si požadované změně prvků nenechávají znovu ověřovat účinnosti čištění dle požadované metodiky EN ČSN 12566-3 a garantují účinnosti čištění a hodnoty koncentrací na odtoku odkazy na různé doplňkové zkrácené zkoušky dobrovolné certifikace. Pro informaci: naší státem převzatá Evropská norma EN 12566- 3:A2 nemá a nezná metodiku zkrácené zkoušky, a takto garantované zkoušky účinnosti nelze spojovat s onačením CE, a tudíž požadavku označování výrobků značkou CE nemají žádné opodstatnění. Dále se na trhu vyskytují levné výrobky DČOV místních i zahraničních firem, s ruční manuální obsluhou, které nejsou prováděny akreditovanou, tzv. nezpochybnitelnou zkouškou typu, ale bylo jim vystaveno CE prohlášení na základě odebraných vzorků přímo výrobce.

Před vlastní investicí do nákupu zařízení na likvidaci odpadních vod je třeba si položit pár základních otázek:

1. KAM BUDE ODPADNÍ VODA VYPOUŠTĚNA?

Požadavky na kvalitu přečištění odpadních vod jsou rozděleny dle způsobu jejího dalšího vypouštění. Vyčištěné odpadní vody se dají vypouštět buď do vod podzemních, tzn. zasakováním přes půdní vrstvy, nebo do vod povrchových (vodní toky, dešťové kanalizace atd.), které jsou následně ještě dle jednotlivých lokalit rozděleny do tří tříd. Otázku kam bude odpadní voda vypouštěna, je třeba si zodpovědět hned na začátku řešení této problematiky s přihlédnutím na kompletní pozitivní nebo negativní dopad vybraného způsobu. Legislativně jsou uvedené způsoby v ČR rozděleny a pro jednotlivé varianty jsou vydány příslušné emisní limity (limity jakou kvalitu má voda na odtoku vykazovat).

Žijeme v době omezených vodních zdrojů, běžně se dnešní domácnosti snaží o jejich úsporu. Druhotné využití dešťové a vyčištěné odpadní vody je dnes již běžnou záležitostí. Kvalita vyčištěné odpadní vody z EKO SBR BIO je velmi vysoká, a tudíž ji lze bez obav dále používat k zálivce, případně je možné tuto vodu ještě následně hygienizovat a používat k dalším užitkovým účelům. Pokud vypouštíte způsobem zasakování na vlastní pozemek, je třeba se na kvalitu vypouštěné vody dívat zodpovědněji: na uvedené zahradě žijete, relaxujete, možná i pěstujete nějaké plodiny pro svoji spotřebu. Při výběru málo účinné technologie dochází ke kontaminaci půdních vrstev, s čímž je spjato i napadení rostlin, které na uvedeném pozemku rostou a zhoršení kvality a stavu uvedeného pozemku. Pokud vypouštíte do potoka nebo jiného vodního zdroje, je třeba si uvědomit, že opět při nižší kvalitě přečištění odpadních vod, můžete přispět k výraznému zhoršení tohoto toku.

2. JAKÉ POŽADOVAT ÚČINNOSTI?

ÚČINNOST ČOV EKO SBR BIO: Kvalita účinnosti čištění z ČOV EKO SBR BIO byla ověřena dlouhodobou akreditovanou zkouškou účinnosti ve Výzkumném vodohospodářském ústavu T. G. Masaryka v Praze, bez účasti výrobce. Tato zkouška je nejvyšším možným přezkoušením kvality ČOV.

 

  CHSKcr BSK5 N-NH4 NL NLcelk P
Procentuální účinnost96 %99 %99 %99 %76 %87 %
Průměrné zbytkové znečištění na odtoku v mg/l26,830,33,914,61,3

Co na to legislativa?

Co se legislativy týče od roku 2009 došlo již k několika četným změnám v požadavcích na kvalitu vypouštěné vody. Změny probíhaly v roce 2010, 2011, následně v roce 2015 a pak ještě i v roce 2016.

Nyní jsou odpadní vody rozděleny na dva základní pilíře dle způsobu vypouštění, a to na vody podzemní a vody povrchové, které jsou následně rozděleny ještě do dalších tříd.

PODZEMNÍ VODY

Pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních jsou platné níže uvedené, nepřekročitelné hodnoty:

Velikostní kategorie (EO) Nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění v mg/l
CHSKcr BSK5 N-NH4 NL NLcelk
do 10 EO150402030x
10 - 50 EO15040x3030

V případě povolení ČOV ohláškou dle § 15a jsou požadovány níže uvedené minimální procentuální účinnosti ČOV.

  CHSKcr BSK5 NL Pcelk
Domovní čistírna PZV90 %95 %50 %40 %

POVRCHOVÉ VODY

Pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou platné níže nepřekročitelné hodnoty:

  Nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění
CHSKcr BSK5 N-NH4 Ncelk Pcelk
I. třída povrchových vod70 %, 170 mg/l80 %, 50 mg/lxxx
II. třída povrchových vod75 %, 160 mg/l85 %, 45 mg/l75 %, 25 mg/lxx
III. třída povrchových vod75 %, 160 mg/l85 %, 45 mg/l80 %, 25 mg/l50 %, 30 mg/l80 %, 10 mg/l

3. ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ OBJEKTU?

Důležitou roli v návrhu technologie hraje i způsob, jakým bude připojený objekt provozován. Rozdílné je, zda se bude jednat o rodinný dům, penzion, rekreační objekt či víkendově provozovanou chalupou apod.

ČOV EKO SBR BIO jsou vhodné k objektům s pravidelným a pravidelně přerušovaným přítokem odpadních vod. ČOV byla zkoušena i pro nárazově užívané provozy.

Při řešení likvidace odpadních vod pro objekt s jiným režimem než je rodinný dům Vám rádi navrhneme vhodné řešení.

4. PRŮMĚRNÁ DENNÍ SPOTŘEBA VODY

Jedná se o předpokládaný denní přítok odpadní vody v litrech za den do ČOV. Před rozhodnutím o typu čištění je nutné vědět, jaké průměrné množství odpadní vody bude z Vaší domácnosti vypouštěno. To je třeba uvědomit si v souladu s počtem lidí, kteří v připojeném objektu žijí. Průměrná denní spotřeba se na 1 osobu pohybuje mezi 80 – 120 litry. Normou je daná spotřeba 150 litrů na 1 osobu na den.

Spotřebu není možné předem úplně přesně určit, záleží vždy individuálně na režimu připojeného objektu. ČOV EKO SBR BIO spouští jednotlivé funkce čištění na základě skutečného přítoku OV v rámci automatického režimu, čímž jsou méně náchylné na případné nižší zatížení.


Co na to samotné povolení ČOV?

POVOLENÍ ČOV

Stavbu vodního dílo (tzn. stavu malé čistírny odpadních vod do 50EO) je možné povolit dvěma způsoby:

a) Klasickým vodoprávním řízením: je vydáno povolení k vypouštění OV s platností na časově omezenou dobu, nejdéle však 10 let.V tomto povolení je udána provozovateli povinnost provádění rozborů odpadních vod z dČOV. Četnost rozbororů je určena vodoprávním úřadem v rozmezí 2-4 vzorků ročně. Klasické vodoprávní řízení vyřizuje vodoprávní úřad odbor Životního prostředí po předložení projektové dokumentace. Po uplynutí lhůty platnosti povolení k vypouštění (max. 10 let) může být podmínkou vydání nového povolení, v návaznosti na aktuální legislativu, i sledování a deklarování nových prvků nebo přísnějších limitů. Z těchto důvodů je výhodnější žádat o povolení tzv. zvláštním režimem tzv. ohláškou dle §15a.

b) Zvláštním režimem povolení dle §15a (tzv. ohláškou): touto cestou je možné povolit čistírny odpadních vod, které mají účinnost ověřenou zkušebnou, a notifikovanou osobou jim byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu s minimální procentuální účinností čištění a maximálními hodnotami koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, splňující platná nařízení vlády. Výhodou povolení v tomto režimu je vydání povolení k vypouštění na dobu časově neomezenou. Není nutno deklarovat rozvory odpadních vod, provádí se technická revize osobou pověřenou MŽP v četnosti 1 x za dva roky. Ohlášku vyřizuje Vodoprávní úřad (odbor životního prostředí), který funguje v této záležitosti s přenesenou působností jako Stavební úřad. Námi vyráběné ČOV splňují požadavky BAT a PZV (nejlepší dostupná technologie), a je možné ČOV povolit v režimu ohlášení jak do vsaků (podzemních vod), tak do všech tříd povrchových vod. Účinnost čistíren odpadních vod EKO SBR BIO byla ověřena akreditovanou laboratoří Výzkumného vodohospodářského ústavu T. G. Masaryka v Praze. Čistírny odpadních vod EKO SBR BIO jsou dosud jedinými a prvními čistírnami odpadních vod, které složily úspěšně zkoušku účinnosti s vyhovujícími výsledky pro použití do vsaků a III. tříd povrchových vod akreditovanou zkouškou, ve VÚV T. G. Masaryka. Akreditovaná zkouška účinnosti prováděná akreditovanou zkušebnou garantuje nezpochybnitelnost výsledků a účinnost čištění.

ODBĚRY VZORKŮ A TECHNICKÉ REVIZE

Odběry vzorků a technické revize OZO jsou prováděny v návaznosti na způsob povolení čistírny odpadních vod. Odběry vzorků je povinen provozovatel ČOV provádět v četnosti stanovené vodoprávním úřadem. Odběr a rozbor vzorků je zapotřebí objednat u osoby s příslušnou akreditací. Výsledný protokol je nutné předat příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Technická revize OZO – je prováděna tzv. osobou způsobilou pověřenou Ministerstvem životního prostředí. Četnost revizí je stanovena 1 x za dva roky. Revizor při místním šetření provede porovnání instalované čistírny odpadních vod s čistírnou povolenou, zhodnotí celkový stav čistírny, posoudí kvalitu vody na odtoku z čistírny, funkčnost a neporušenost příslušných zařízení atd. Výsledkem této revize je vystavení revizní zprávy, kterou je provozovatel čistírny odpadních vod povinen deklarovat na příslušný vodoprávní úřad.

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }