Bazénplast  
Since 1993

ČOV EKO SBR BIO (s automatickým řízením)

Čistírny odpadních vod EKO SBR BIO slouží k čištění odpadních vod z rodinných domů, penzionů, různých provozů, menších hotelů a všude tam, kde není možné odpadní vody napojit na kanalizaci, nebo kde je nutno vyčištěnou odpadní vodu akumulovat pro druhotné použití (zálivky atd.) Svou výbavou se řadí do třídy PZV (nejlepší dostupná technologie).

Účinnost čištění ČOV EKO SBR BIO byla ověřena dlouhodobou akreditovanou zkouškou účinnosti ve Výzkumném vodohospodářském ústavu T. G. Masaryka v Praze bez účasti výrobce. Tato zkouška je nejvyšším možným přezkoušením účinnosti čištění v souladu s Evropskou normou ČSN EN 12566-3:A2 (ozn. CE).

Prezentujeme touto cestou čistírnu odpadních vod s nadstandardní výbavou a vysokou kvalitou technického řešení, které zaručuje minimální nároky na údržbu a obsluhu, snižuje náklady na elektrickou energii, dosahuje vysoké a stabilní účinnosti čištění. Tato dČOV získala několik nejvyšších ocenění potvrzujících dokonalost technického řešení, nadstandardní princip čištění a jednoduchost obsluhy. Výhodou je vhodnost použití pro objekty s nepravidelným přerušovaným provozem

Potvrzením špičkových vlastností ČOV EKO SBR BIO byla i prestižní ocenění, a to zejména v mezinárodní konkurenci na největším stavebním veletrhu FOR ARCH v Praze, kde odborná porota, složená z nejvyšších stavebních odborníků a lektorů vysokého učení technického v Praze, vyhodnotila ČOV EKO SBR BIO jako absolutního vítěze GRAND PRIX a TOP EXPO. Dalšími úspěchy bylo Čestné uznání na veletrhu FOR WASTE (veletrh pro nakládání s odpady, čištění a recyklace) účast v soutěži ZLATÁ VODKA či EON (úsporná technologie).

Nejvyšším oceněním je časté zpětné doporučování těchto čistíren mezi jednotlivými konečnými spokojenými zákazníky, což je ocenění nejvyšší. Tyto doporučení způsobují prudký nárůst prodejnosti a rozšiřují okruh spokojených zákazníků.

 

Zaznamenali jste aféru Fosforgate?

Uvedenou aférou se zabývá kromě předních odborníků a kontrolních orgánů také Česká televize. Pořad Nedej se, který se problematice věnuje můžete shlédnout na sránkách České televize.

ČOV EKO SBRI BIO splňují požadavky a doporučení MŽP a SFŽP pro příjemce podpory na výstavby domovních čistíren odpadních vod.

Čistírny ČOV EKO SBR BIO mají vysokou účinnost ověřenou akreditovanou zkouškou účinnosti. Jejich součástí je chemické srážení fosforu.

Čistírny odpadních vod typové řady SBR S AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM jsou konstruovány jako celoplastové nádrže, rozdělené jednotlivými příčkami na technologické komory.

Součástí ČOV je automatická programovatelná řídící jednotka, dmychadlo s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. V případě požadavku na odstraňování fosforu (P) , zásobník na srážecí látku a dávkovací čerpadlo. Vše je ovládáno řídící jednotkou.

ČOV Bioaktiv Běla

Čistící proces je založen na biologickém čištění odpadních vod a na principu nízkozátěžové aktivace s přerušovanou činností, kde je nezbytnou součástí sdružená dosazovací nádrž.

Námi nabízená čistírna odpadních vod EKO SBR BIO (s automatickým řízením) je v tuto chvíli jedinou a první čistírnou odpadních vod, která úspěšně vyhověla zkoušce účinnosti s výsledkem vyhovujícím pro instalaci do Vsaků a III. tříd povrchových vod v akreditované laboratoři výzkumného vodohospodářského ústavu v Praze a je možné ji povolit ohláškou dle § 15A DO VSAKŮ I POVRCHOVÝCH VOD.

ČOV SE SKLÁDÁ Z:

 • PEVNÁ ČÁST ČISTÍRNY – SOUČÁST VLASTNÍ NÁDRŽE
  • Vlastní nádrž (TANK) rozdělena jednotlivými vestavbami na jednotlivé komory
  • Rozvodné potrubí
  • Provzdušňovací elementy
  • Přečerpávací mamutky
  • Zásobník srážecích látek (v případě jeho objednání)
 • OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ
  • Řídící jednotka + rozvodnice vzduchu Piktogram CE
  • Dmychadlo
  • Dávkovací čerpadlo

Naše ČOV jsou opatřeny značkou CE.

Účinnost ČOV EKO SBR BIO:

Kvalita účinnosti čištění z ČOV EKO SBR BIO byla ověřena dlouhodobou akreditovanou zkouškou účinnosti ve Výzkumném vodohospodářském ústavu T. G. Masaryka v Praze, bez účasti výrobce. Tato zkouška je nejvyšším možným přezkoušením kvality ČOV.

Zatřídění ČOV

ČOV EKO SBR BIO splňuje nejpřísnější požadavky NV 401/2015 Sb. I NV 57/2016 Sb.

  BSK5 CHSKcr NL N-NH4 Pcelk Ncelk
Dosaženo v dlouhodobé zkoušce účinnosti procentuální účinnost 99 % 96 % 99 % 99 % 87 % 76 %
zbytkové znečištění na odtoku 3 mg/l 26 mg/l 3,8 mg/l 0,3 mg/l 1,2 mg/l 14,6 mg/l
Výrobcem garantované zbytk. znečištění 1) 35 mg/l 140 mg/l 25 mg/l 20 mg/l 8 mg/l 20 mg/l
Požadované nejpřísnější limity pro ČOV do 100 EO NV 401/2015 Sb. (povrchové vody) 40-80 mg/l 150-220 mg/l 50-80 mg/l - - -
NV 57/2016 Sb. (podzemní vody) 40 mg/l 150 mg/l 30 mg/l 20 mg/l 8 mg/l 20 mg/l

1) Včetně chemického srážení, při provozu v souladu s provozním řádem a návodem k obsluze.

Na základě dosažených výsledků účinnosti čištění, je možné ČOV EKO SBR BIO použít bez nutnosti instalace dalších dočišťovacích stupňů (filtrů) pro zasakování do podzemních vod za podmínek NV 57/2016 Sb. (NV 57/2016 Sb.) a všech tříd povrchových vod dle NV 410/2015 Sb. (i NV 401/2015 Sb.) formou zvláštního režimu povolení Ohláškou dle § 15a, bez povinnosti vzorkování s neomezenou dobou platnosti (bez nutného opětovného žádání o nové povolení po uplynutí povolení k vypouštění). V tomto režimu je možné povolit pouze ČOV s akreditovaně garantovanou účinností čištění, povolení v tomto režimu je vydáváno na dobu neomezeně dlouhou a funkčnost čistírny se ověřuje pouze prováděním revizí ČOV prováděných v dvouletém intervalu (1 x za dva roky).

Vlastní nádrž ČOV Bioaktiv Běla Betonový pilíř pro ŘJ

ČOV JE VYBAVENA PRVKY PZV (NEJLEPŠÍ DOSTUPNÁ TECHNOLOGIE)

Ve standardním provedení je ČOV vybavena plně programovatelnou automatickou řídící jednotkou (dále ŘJ). Ve všech odvětvích, znamená správně zvolená řídící jednotka určitou automatizaci provozu. V dnešní době, době levných počítačových softwarů, patří již řídící jednotky z důvodů úspory energií a času při údržbě a provozu, k základnímu vybavení. V technickém porovnání, asi tak jako by si dnes již zřejmě nikdo nekoupil telefon bez displeje a připojení k internetu, auto bez signalizace poruch a informací o provozu, televizi bez dálkového ovládání, pračku bez automatického programu atd. Doba, kdy bylo po obsluze ČOV vyžadováno manuální přepínání a neustálé seřizování ručních ventilů nebo četné výměny a čištění filtrů a sítek, je již dávno minulostí. Řídící jednotka přenáší pracnost a náročnost ruční obsluhy a údržby pouze na kontrolní činnost.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA (ŘJ – úspora nákladů na elektrickou energii)

Řídící jednotka nahrazuje nutnou ruční obsluhu a zaručuje komfortní provoz ČOV (výhoda oproti levným manuálním ČOV):

Nastavuje automaticky režim čištění dle skutečného množství přitékající odpadní vody
+ zabezpečuje stabilní vysokou účinnost čištění

Nastavuje automaticky SPORO REŽIM v režimu malého přítoku odpadní vody
+ šetří náklady na elektrickou energii, není nutno ruční přepínání jako u manuálních ČOV

Zajišťuje čištění vždy stejného množství odpadní vody v odděleném prostoru (reaktoru) vždy po stejně dlouhý čas
+ dlouhodobě stabilní účinnost čištění, stejné konstantní parametry na odtoku

Hlídá množství přebytečného kalu v reaktoru a automaticky jej odčerpává do odděleného kalojemu
+ zamezuje překalení reaktoru, snižuje nároky na časté a ruční odkalování pomocí ovládacích kohoutů u manuálních ČOV

Řídí odčerpání vyčištěné vody do recipientu
+ Možnost programově prodloužit čas odčerpání vždy stejného množství vyčištěné vody v případě požadavku na směšovací rovnici do povrchových vod

V režimu malého přítoku odpadní vody (absence osob, dovolená) ŘJ automaticky rozpozná malý, nízký nebo žádný přítok odpadní vody a vyhodnotí tento stav.
+ Přepne se do režimu SPORO a vyčkává na nový přítok. Automaticky provádí recirkulaci, čímž dochází k zásobení živin potřebných k udržení životaschopnosti aktivovaného kalu v reaktoru. Po nátoku odpadní vody do akumulačního prostoru se opět přepne automaticky do režimu normálního čištění. Tímto principem je vhodná instalace této čistírny i k objektům s nepravidelným přítokem - školky, školy, penziony, horské objekty

V případě požadavku na odstranění fosforu dávkuje srážedlo vždy do stejného množství odpadní vody
+ je propojeno množství odpadní vody s dávkou srážedla, není nutno ruční dávkování, nemůže dojít k narušení aktivovaného kalu předávkováním srážedla. Šetří ruční obsluhu přepínání nebo ručního dávkování jako u manuálních ČOV

Zajišťuje plnění reaktoru z akumulačního prostoru k hlavnímu čištění
+ Čerpá vždy stejné množství OV z akumulace do hlavního stupně čištění (tj. reaktoru), zamezuje průtoku nevyčištěné vody do odtoku v době přítokové špičky (ráno, večer)

Eviduje zpětně historii čištění a jeho průběh po dobu 48 měsíců
+ lehce dohledatelné výpadky el. energie, provozní hodiny dmychadla, množství čištěné vody a další informace

Akusticky nebo pomocí SMS zprávy podává informace o závadách nebo poruchách (příp. výpadku el. energie)
+ prodlužuje nutnost častých vizuálních kontrol ČOV, okamžitě informuje o problému

Uvádí na displeji aktuální fázi čištění včetně časových údajů
+ lze spočítat množství vyčištěné odpadní vody zpětně v jakémkoliv časovém úseku

Součástí ŘJ je záložní zdroj pro vedení programu
+ v případě výpadku el. energie pokračuje režim čištění v průběhu čištění, ve fázi v jaké byl přerušen

Technikcé prostory ČOV

Akumulační prostor s nornou stěnou

+ slouží k akumulaci až jednodennímu přítoku OV před hlavním stupněm čištění (reaktoru) v akumulaci dochází dále k odloučení za nornou stěnou hrubých látek tuků a těžších látek než je voda. V případě výpadku elektrické energie slouží jako rezervoár o objemu cca 500 litrů.

Hlavní stupeň čištění - Aktivace (reaktor)

+ oddělený prostor s provzdušňovacím elementem je hlavním čistícím stupněm do něhož čerpáme odpadní vodu z akumulačního prostoru. Čistí se tedy vždy stejné oddělené množství odpadní vody stejně dlouhý čas, tímto jsou zajištěny vynikající parametry vyčištěné vody na odtoku. Toto čištění probíhá několikrát denně dle množství přitékající odpadní vody (OV). Tento princip několikrát denně se opakujícících čistících cyklů potřebuje pouze čtvrtinu aktivovaného kalu oproti průtočným čistírnám nebo čistírnám s jednodenním večerním vypouštěním všech odpadních vod najednou. Mnohonásobně lépe funguje v případě kolísání přítoku odpadních vod.

Samostatný oddělený kalojem

+ dle zákona o zachování hmoty musí u každé funkční čistírny docházet k nárůstu kalu, který vzniká čistícím procesem ze znečištěné odpadní vody. Přebytečný narůstající aktivační kal, který musí vznikat u každé funkční čistírny, musí být v nějakém prostoru uskladňován před vlastní likvidací na kompost nebo odčerpání mimo prostor ČOV. U jiných typů čistíren bez samostatného prostoru (kalojemu) musí být kal často i v intervalu 1 x za 30 dní odčerpáván mimo ČOV, aby čistírna správně fungovala. U námi nabízených čistíren je tento přebytečný kal automaticky odčerpáván do odděleného kalového prostoru, kde se akumuluje, čímž se prodlužují intervaly tzv. odkalování ČOV podle zatížení na dobu cca 7 – 12 měsíců. Obecně platí, čím menší kalový prostor, tedy i objemově menší ČOV, tím kratší intervaly pro odkalování a větší nároky na údržbu. Tyto informace nejsou běžně v propagačních materiálech dostupné, ale je vhodné před nákupem ČOV požádat výrobce o návod k provozování a instalaci, a tím získat i informace o odkalování výrobku.

Akumulační prostor pro vyčištěnou odpadní vodu

+ aktivace (reaktor) je vybavena akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu s hydraulickým zdržením 6 hodin. U tohoto zařízení je možno odebrat prostý jednorázový odebraný vzorek z tohoto prostoru.

Konstrukční výhody

 • Samonosná ČOV je odolná proti tlaku okolní zeminy (výjimkou jsou plovoucí písky, navážka apod.)
 • Plášť ČOV je vyztužen venkovními příčnými límci
 • Silná konstrukce nádrže a jednotlivých vnitřních vestaveb garantuje vysokou pevnost a statiku nádrže. Při čerpání kalu není nutné čerpat vodu střídavě z jednotlivých komor
 • Zastropení ČOV je opatřeno přechodem na menší vstupní otvor (estetické řešení – menší víko). Izolant násypem hlíny proti promrznutí.
 • Možnost estetického řešení víka pro možný násyp kůry. Možnost uzamčení víka v základní ceně
 • Zateplení víka ČOV již v základní výbavě
 • Malý výškový rozdíl mezi nátokovým a odtokovým potrubím
 • Všechny části ČOV vyčnívající nad terén jsou vyrobeny z materiálu odolnému UV záření
 • Integrovaný prostor pro odběr vzorků. Není třeba osazení další šachty na odběr vzorků
 • Velká dimenze průměrů mamutek eliminuje možnost jejich ucpání
 • ČOV jsou vyrobeny z nesériových materiálů zaručujících udržení dlouhodobých vlastností pevnost – stabilita (vlastnosti tohoto materiálu jsou neměnné)
 • Ve výbavě ČOV není žádný mechanický nebo ložiskový (v agresivním prostředí poruchový) prvek (není vybaveno čerpadly, motory apod.). Vše je zajišťováno vzduchem. ČOV není vybavena žádnými filtry, sítky nebo jinou výbavou, kterou by bylo nutné stále čistit.
 • ČOV je vybavena automatickým odkalováním přebytečného kalu do kalového
 • ČOV nevyžaduje nikdy od obsluhy seřizování jakýchkoli ventilů a kohoutů.
 • ČOV je vybavena prostorem pro uložení srážedla na odstranění fosforu o objemu 20 litrů. Nutnost doplnění cca po 9-ti měsících. Není třeba další prostor pro uložení srážedla.

Možnost využití odpadní vody:

Voda z ČOV je velmi kvalitně přečištěná, proto je možné ji druhodně využívat:

 • Vyčištěnou vodu je možné použít k zálivkám okrasné flory.
 • Po doplnění hygienizace (UV lampa) je možné přečištěnou odpadní vodu používat zpět do objektu jako zdroj užitkové vody.

Nabízíme akumulační nádrže pro záchyt vyčištěné odpadní vody určené k druhotnému využití.

Služby k ČOV EKO SBR BIO:

 • Poradenská činnost v rámci legislativy
 • Paušální prvotní prohlídky v místě realizace s návrhem vhodného řešení
 • Projekční činnost a legislativní administrativa (zastoupení na úřadech)
 • Doprava ČOV
 • Návrh atypických řešení
 • Návrh stavebních prací - rozpočet
 • Relizace na klíč
 • Zajištění rozborů OV
 • Zajištění Technické revize OZO

Servisní služby

 • Zajištění servisu v místě servisním technikem
 • Dostupnost náhradních dílů formou výměnného způsobu
 • Obslužný servis (servis na klíč)
 • Kompletní zajištění pravidelné kontroly na klíč (kompletní prováděcí obsluha ČOV)
 • Pravidelné připomínací (servisní) SMS zprávy, zdarma pro každého zákazníka
 • Zprovoznění ČOV
 • Dálkový přenos dat (GSM)
 • Celková telemetrie

ČOV EKO SBR BIO je kompletním výrobkem, který v základní ceně obsahuje:

 • Samonosný tank čistírny instalující se na základovou desku, obsyp je možné provést pískem, štěrkem nebo jemnou prohozenou zeminou (není třeba další beton)
 • Integrovaný prostor na odběr vzorků – nemusíte budovat další šachtu za ČOV
 • Zastropení včetně zúženého vstupního prostoru nemusíte již následně řešit případné zakrytí pomocí fošen nebo PZ desek.
 • Zateplené víko včetně patek pro možné uzamčení víka (bezpečnostní prvek proti pádu dětí, osob, zvířat atd.)
 • Propojovací chráničku mezi ČOV a místem kde bude umístěna řídící jednotka
 • Vnitřní výbavu (mamutky a další) ČOV, která je provedena v naddimenzovaném v průměru potrubí eliminující možné ucpávání a tím i problémy v provozu
 • ČOV ve svém neobsahuje žádný motorový ani točivý prvek, který by vyžadoval složitou obsluhu nebo údržbu.

Kompletnost dodávky:

 • Nabízíme Vám plně vybavenou komfortní čistírnu odpadních vod.
 • Pozor většina čistíren odpadních vod je dodávána nekompletně, což po jejím zakoupení stojí zákazníka další nemalé finanční prostředky.

 

 

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }