Bazénplast  
Since 1993

JAK NA ČISTÍRNU

aneb základní kroky ke spokojenému provozu Vaší čistírny....

Krok 1: Čistírna s označením CE

Čistírny odpadních vod jsou na trh uváděny v souladu s normou EN 12566-3. Uvedená norma stanovuje požadavky na výrobní materiál, statiku, vodotěsnost a elektrickou bezpečnost. Účinnost, která je pro naší republiku požadována stanovuje Ministerstvo životního prostředí ve svých nařízeních (NV 57/2016 Sb.-vsaky, NV 401/2015 Sb.-povrchové vody. Požadavky na odpadní vodu byly těmito nařízeními rozděleny dle způsobů vypouštění odpadních vod na vypouštění do vod: Podzemních a Povrchových. Před zahájením jakýchkoli kroků v této oblasti, je třeba si uvědomit kam bude odpadní voda vypouštěna.

Důležité informace o požadovaných parametrech naleznete v sekci Povolení ČOV.

Nabízíme dodání ČOV včetně vypracování projektové dokumentace, vyřízení povolení, zabudování, zprovoznění, servis, odběry vzorků i technické revize OZO.

Krok 2: Výběr čistírny odpadních vod

Výběru vhodné čistírny doporučujeme věnovat pečlivý důraz. Je třeba si uvědomit, že povolení k vypouštění je vydáváno na maximální dobu 10-ti let. Po této době je nutné žádat o jeho prodloužení. Pro eliminování problémů s vyřizováním prodloužení povolení, je vhodné osadit čistírnu, která bude splňovat co nejvyšší účinnost. Současně spousta výrobců garantuje a při prodeji slibuje zákazníkům parametry, které nemají odzkoušené a nabízené čistírny jich neumí dosáhnout. Jedná se o obchodní záměr „prodat“, čímž je v konečné fázi poškozen zákazník, který si v dobré víře zakoupí výrobek s garancí vysoké účinnosti a při užívání zjistí, že rozbor vzorků na odtoku nevyhovují, nebo je po uplynutí povolení k vypouštění nucen vodoprávním úřadem vyměnit čistírnu za jinou, která bude splňovat požadované parametry. Výběr vhodné čistírny odpadních vod doporučujeme provést ve spolupráci s projektantem, případně oslovit výrobce zvažované čistírny odpadních vod a provést si ověření funkčnosti u nějaké referenční zakázky.

Více informací naleznete v sekci Základní informace.

Krok 3: Vyhotovení projektové dokumentace

Vyhotovení projektové dokumentace je nezbytnou součástí žádosti o vydání povolení k vypouštění nebo ohlášce dle §15a. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaný projektant vodohospodář. Projekční dokumentace obsahuje veškerá specifika čistírny odpadních vod, včetně návrhu zasakování (při vypouštění do vod Podzemních projektant čerpá z Hydrogeologického posudku), nebo způsobu napojení na kanalizaci (při vypouštění do Povrchových vod). V případě zájmu zpracování projektové dokumentace Vám sdělíme kontakty na autorizované projektanty, nebo zařídíme zpracování kompletní realizace na klíč včetně projektu i vyřízení stavebního povolení (ohlášky).

Krok 4: Vlastní povolení čistírny

Stavbu vodního díla (stavbu malé čistírny odpadních vod do 50 EO) je možné povolit dvěma způsoby:

  • Klasickým vodoprávním řízením: To je vydáváno s platností na časově omezenou dobu. Nejdéle však 10 let. Zároveň je v tomto povolení udána uživateli povinnost deklarace rozborů odpadních vod z ČOV. Četnost je určena vodoprávním úřadem v souladu s platnými NV. Klasické vodoprávní řízení provádí Vodoprávní úřad (pododbor životního prostředí).
  • Ohláškou dle § 15a: touto cestou je možné schválit čistírny odpadních vod, které mají svou účinnost ověřenou zkušebnou a notifikovanou osobou jim byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu s účinností i maximálními hodnotami látkového zatížení na odtoku splňujícími platná nařízení vlády. Velkou výhodou povolení v tomto režimu je, že toto povolení je vydáváno na dobu časově neomezenou, uživatel není nucen deklarovat rozbory odpadních vod na odtoku, provádí pouze 1 x za dva roky technickou revizi osobou pověřenou MŽP. Ohláškové řízení vyřizuje Vodoprávní úřad (podobor životního prostředí), který funguje v této záležitosti s přenesenou působností jako stavební úřad.

Závěrem tohoto bodu, nám dovolte zmínit, že námi vyráběné ČOV splňují požadavky PZV (nejlepší dostupná technologie) a je možné ČOV povolit v režimu ohlášení jak do Vsaků (Podzemních vod), tak i do všech tříd Povrchových vod (včetně vodárenských nádrží). Účinnost námi nabízených čistíren odpadních vod byla ověřena akreditovanou laboratoří Výzkumného vodohospodářského ústavu T. G. Masaryka v Praze. Námi nabízené a vyráběné čistírny odpadních vod jsou dosud jedinými a prvními čistírnami odpadních vod, které složili úspěšně zkoušku účinnosti s vyhovujícími výsledky pro použití do Vsaků a III. tříd povrchových vod akreditovanou zkouškou ve VÚV T. G. Masaryka. Zkouška účinnosti akreditovanou laboratoří (tzn. bez spoluúčasti výrobce) garantuje pravost a nezpochybnitelnost výsledků, což v konečné fázi garantuje účinnost čištění.

Více informací naleznete v sekci Povolení ČOV.

Krok 5: Objednávka čistírny

Při výběru a objednání čistírny doporučujeme zvážit vedlejší náklady čistírny odpadních vod:

  • Způsob instalace – návaznost na konstrukci ČOV, zda se ČOV zabuduje za použití betonáže nebo pouze zásypem.
  • Kompaktnost obslužných zařízení a výbavy, technická náročnost výdajů předpokládaných na provoz a vlastní zařízení, tzn. zda jsou v ČOV používány ložiska, biodisky, elektrická čerpadla, zda je do prostoru ČOV veden elektrický proud. Vzhledem k vlhkému a agresivnímu prostředí, lze předpokládat opotřebení a častější výměnu uvedených komponentů (finanční zatížení). ČOV kde nejsou obslužná zařízení umístěna uvnitř čistírny a kde dochází k přečerpávání vzduchem, se těmto dalším nákladům zákazník vyhne.
  • Zastropení čistírny, zvýšení vstupních komínků, pochůzná víka, vzhled a části čistírny vyčnívající nad terén (rozměr a design částí, které vyčnívají nad terén zahrady, použitý UV stabilní materiál atd.)
  • Vybudování jímky pro odběr vzorků za ČOV (prostor na odběr zorků je u kvalitnějších ČOV jejich součástí).
  • Zajištění čistírny proti zamrznutí (zateplení čistírny)
  • Vybudování zábrany proti vstupu nepovolaných osob (oplocení u ČOV s nepochůzným víkem, nezajištěné vstupní otvory, možnost uzamčení u vík pochůzných).
  • Dostupnost servisů
  • Přepínání ČOV dle nátokového množství odpadní vody do ČOV (režimy dovolená, odstávky apod.). Provádí se ručně, kvalitnější čistírny mají přepínání řešeno automaticky v rámci svého programu.

Mnohdy jsou levné čistírny po těchto nutných úpravách cenově podstatně dražší, než čistírny, které jsou kvalitnější, vykazují vyšší účinnosti čištění a výše uvedená vybavení nabízejí již základním provedení.

Kvalitní čistírny jsou většinou dodávány jako komplet, tzn. bez nutnosti výše uvedených investic.

Zákazník by měl před nákupem čistírny znát elektrickou spotřebu, způsob obsluhy a četnost údržby čistírny. Vyhnout se pozdnímu rozčarování z nákupu čistírny odpadních vod můžete i prostudováním „Provozního řádu a návodu k instalaci a provozu čistírny odpadních vod“ před vlastní objednávku (mnohdy jsou v návodech nesplnitelné požadavky na provoz, které se stávají pro prodávajícího při uplatňování reklamací klíčové).

Krok 6: Zprovoznění čistírny a servis

Důležité je ověřit si, zda výrobce nebo dodavatel provádí i zprovoznění čistírny odpadních vod (mělo by být automatickou službou), firmy které nenabízejí zprovoznění společně s naočkováním aktivačním kalem, nebudou co se kvality týče ve špičce v tomto oboru. Zprovoznění čistíren tzv. „bakteriemi z pytlíčku“ nevede nikdy k okamžitému zprovoznění a je třeba počítat cca s tří až šestiměsíčním naočkováním čistírny (v této době čistírna vytváří biologii a čistí jen velmi málo).

Krok 7: Zabudování čistírny

Zabudování čistírny je třeba provést v souladu s Návodem na instalaci, některé firmy nabízejí realizace prostřednictvích svých vyškolených stavebních firem, což konečnému zákazníkovi eliminuje starosti se stavební částí. Jedná se poté o tzv. realizace na klíč.

Krok 8: Odběry vzorků

Odběry vzorků a technické revize jsou prováděny v návaznosti na způsob povolení čistírny odpadních vod.

Odběry vzorků by měli být prováděny v četnosti stanovené vodoprávním úřadem, akreditovanou laboratoří (tzn. že odběr by měla provést osoba s pověřením), kterou si provozovatel čistírny objedná. Výsledný protokol by měl provozovatel ČOV zaslat na příslušný vodoprávní úřad. Spousta vodoprávních úřadů ještě v dnešní době „přivírá oči“ a akceptuje i rozbory odpadních vod, které si odebere sám zákazník a do akreditované laboratoře tento vzorek odveze ke zpracování. Dle vodního zákona jsou však tyto vzorky nepřípustné. Samozřejmě cena vzorku provedeného neakreditovaně je podstatně nižší než cena při objednávce vzorků od akreditované laboratoře.

Krok 9: Technická revize OZO

Odběry vzorků a technické revize jsou prováděny v návaznosti na způsob povolení čistírny odpadních vod.

Technická revize OZO – je prováděna tzv. osobou způsobilou pověřenou Ministerstvem životního prostředí. Četnost revizí je stanovena 1 x za dva roky. Revizor při místním šetření provede porovnání instalované čistírny odpadních vod s čistírnou povolenou, zhodnotí celkový stav čistírny, posoudí kvalitu vody na odtoku z čistírny, funkčnost a neporušenost zařízení atd. Výsledkem této revize je vystavení revizní zprávy, kterou je provozovatel ČOV povinen deklarovat na příslušný vodoprávní úřad.

Více informací naleznete v sekci Revize ČOV.

Krok 10: Bezproblémový provoz

Přejeme Vám hodně štěstí při výběru Vaší domovní čistírny :-)

Bezproblémový provoz ČOV od nás

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }