Bazénplast  
Since 1993

ALTERNATIVNÍ BIOLOGICKÝ FILTR - SAMONOSNÝ

Důležité upozornění!

Upozorňujeme, že alternativní filtry jsou výrobky určené pro čištění odpadních vod z rekreačních objektů, nebo objektů s nepravidelným a nárazovým užíváním. Vzhledem k nestabilní účinnosti čištění nejsou vhodné k rodinným domům. U rodinných domů je vhodné využít ČOV.

Do filtru může natékat pouze odpadní voda, která je předčištěna v mechanicko-biologickém nebo jiném základním stupni čištění (nejčastěji biologickém septiku), kde musí být zbavena pevných, hrubých a větších nerozpustných látek a zároveň zde musí dojít k naředění odpadní vody v poměru cca 120 – 150 litrů/osoba/den. Všeobecná celková účinnost prvního stupně čištění musí být minimálně 30% z běžných nátokových hodnot. V případě instalace za stávající septik, je nutné zajistit přítok odpadní vody do filtru, tzn. odtok ze základního stupně čištění septiku regulovaně tak, aby byl zajištěn plynulý nátok odpadní vody na filtr v rychlosti maximálně 2 - 3 litry za minuty.

Námi dodavané regulátory odtoků, není možné aplikovat do stávajících septiků! Jedná se o doplňkovou výbavu při objednávce sestavu septiku s filtrem, kdy je regulátor v rámci výroby do septiku aplikován. Dodatečná montáž není možná.

Instalace alternativního biologického filtru může být prováděno pouze po povolení vodohospodářského úřadu a po předložení vyhotovené projektové dokumentace. Účinnost filtru dle typu a provedení dosahuje za dodržení podmínek účinnost až 95 %.

Počet EOABF1
0-6
ABF2
6-10
ABF3
10-15
ABF4
15-20
Maximální průtok vody l/dendo 900do 1500do 2250do 3000
Průměr v mm96096011601260
Výška v mm1500200020002000
Průměr vtoku a odtoku v mm110110110 - 160110 - 160
Výška ode dna na spodek trubkyvtoku830133013301330
odtoku730126012301230
Objem v m3celkový11,452,12,49
užitný0,50,91,31,5
Plocha náplně v m272120180240
Max. přiváděné znečištění BSK5 kg/dendo 0,216do 0,36do 0,54do 0,72

Doplňková výbava filtrů

SCHÉMA ALTERNATIVNÍHO BIOLOGICKÉHO FILTRU

Schéma filtru Schéma filtru

PRINCIP ČIŠTĚNÍ

Alternativní biofiltr tvoří celoplastová kruhová vodotěsná samonosná nádoba vyrobená z polypropylenu. Vnitřní prostor filtru je vybaven bio-filtračním médiem. Jedná se o zcela odlišnou technologii než štěrkopísková náplň nebo perforovaná plastová trubka. Médiem (nosičem) jsou třídimensionální filtrační rošty specielně navržené pro biofiltraci s udržením optimálního ekosystému, který díky své dobré adhesivní (přilnavé) ploše a vzdušné třídimenzonální struktuře umožňují velkou plochu optimálního základu pro rozvrstvení nitrifikačních (čistících) bakterií. Velké množství rozličných meziprostor filtračního nošice zajišťují navíc zvýšení stabilního růstu bakterií. Do filtrů jsou použity různé hustoty filtračního média což zajišťuje kvalitní mechanické a biologické přečištění. Nošič média má dostatečný prostor pro snadný průtok vody a je velmi odolný proti zanášení.

Voda natéká do filtru nátokovým potrubím odkud protéká filtračním médiem do kalového prostoru, dále je přes nornou stěnu vytlačována do odtokového potrubí, kde se dočišťuje přes jemné filtrační médium a dále samovolně natéká na odtokové potrubí. V místě odtoku je možné provést odběry vzorků.

Pro snadnou údržbu se nosiče média dají z filtru snadno vyjmout a propláchnout.

VÝHODY ALTERNATIVNÍHO BIOLOGICKÉHO FILTRU

Alternativní biologický filtr Alternativní biologický filtr a septik

PROVOZ A ÚDRŽBA

Alternativní biologický filtr nevyžaduje náročnou nebo složitou údržbu. Údržba sestává v podstatě z periodických kontrol 1 x za měsíc, kde vizuelně prohlédneme stav filtračních vrstev a čistotu vody na odtokovém potrubí (stav nerozpuštěných látek). V případě zhoršeného průtoku přes filtrační látku je třeba provést její vyčištění. Pomocí rukojetí vyjmeme filtrační média z obvodového koše a provedeme jejich propláchnutí event. prostříknutí vodou mimo nádobu filtru. Pomocí kalového čerpadla odsajeme kal ze dna filtru do první komory přečišťovacího stupně. Sestavu opět složíme do původní polohy. Možno na odtoku ještě propláchnout dočišťovací filtrační vložku.

Filtr jako bezenergenický čistící stupeň v anaerobním prostředí formou biologického rozkladu musí být z důvodů zachování účinnosti čištění řádně udržován a provozován.

Podmínkou účinného čištění je zachování zásad nutných k vytvoření a udržení bakterií. Bakterie zajišťují biologický rozklad, s výsledkem čištění odpadní vody. Jelikož jsou bakterie živočišného původu je nutné dbát základních podmínek pro udržení jejich životnosti.

Do filtrů mohou být připojeny pouze odpadní vody. V žádném případě nesmí být napojeny vody dešťové, vody z parkovišť, vody napadené naftou, benzinem, olejem, tuky, kysličníky, hnojivy apod. V připojených objektech je nutné nahradit čistící, mycí a dezinfekční prostředky které jsou vyrobeny na bázi chlóru, kysličníků a fosforů ekologickými přírodně odbouratelnými prostředky na bázi louhů. Ve filtrech, kde nejsou dodržovány tyto základní podmínky provozu, dochází k trávení bakterií jejímž následkem je podstatné snížení účinnosti čištění.

V případě opakovaného – trvalého zatěžování filtrů těmito nežádoucími prvky v odpadní vodě, je nutné instalovat dávkování srážecích látek.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Informace, které doporučujeme zjistit před investicí do filtrů:

Schéma osazení septiku a alternativního filtru

Schéma osazení septiku a filtru

Varianta se samonosným septikem

Schéma osazení septiku a filtru

Varianta se septikem na obetonování

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }