Bazénplast  
Since 1993

REALIZACE ČOV NA KLÍČ

k ČOV EKO SBR BIO nabízíme následující služby:

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ • VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE • VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (OHLÁŠKY) INSTALACI A ZABUDOVÁNÍ • ZPROVOZNĚNÍ • SERVIS • ODBĚRY VZORKŮ • TECHNICKÉ REVIZE OSOBOU ZPŮSOBILOU

Na základě specifikace požadavků jsme schopni navrhnout atypické řešení čistíren odpadních vod dle místních podmínek včetně technické pomoci při návrhu rekonstrukci nebo doplnění stávajích ČOV.

 

Výběr vhodné ČOV

Jak zvolit tu pravou ČOV?

Vážený zákazníku, před samotnou investicí do nákupu zařízení na likvidaci odpadních vod je třeba, z důvodů osazení správné čistící technologie, položit si pár základních otázek:

1. Kam bude odpadní voda bude vypouštěna

Zda do podzemních vod (vsaky) nebo do povrchových vod (potok).

Po vydání NV 57/2016 sb. a 401/2015 sb. došlo k rozdělení odpadních vod a požadavků na kvalitu přečištěné vody dle způsobu jejího vypouštění. Důvodem zpřísnění ukazatelů je zvýšené používání chemických prostředků v domácnostech, čímž dochází k zatěžování prostředí, do kterého je voda vypouštěna, agresivními chemickými škodlivinami. Pro možné navržení vhodné technologie je třeba vědět, jakým způsobem (kam) bude odpadní voda vypouštěna. Dle způsobu vypouštění je nutné zvolit takovou technologii, která hodnotám předepsaným vodoprávním úřadem na odtoku vyhoví. Pro eliminaci problémů doporučujeme věnovat výběru vhodné technologie pečlivou pozornost.

Vypouštění odpadních vod do vsaků = podzemních vod (NV 57/2016 Sb.)

Při vsakování odpadních vo je třeba si uvědomit, že průměrná roční produkce 4 EO (domku kde žijí 4 lidé) je 150 – 200 m3. Při vsakování na vlastní zahradě si toto množství vypouštíme do půdních vrstev na kterých žijeme, relaxujeme, eventuelně pěstujeme plodiny pro svoji spotřebu. Z těchto důvodů doporučujeme ve vlastním zájmu zvolit ČOV s co nejvyšší účinností (PZV).

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (NV 401/2015 Sb.)

Jedná se o vypouštění do potoků, potůčků, dešťových kanalizací atd. Požadované parametry jsou rozděleny do 3. tříd, z nichž každá má jiné požadavky na kvalitu vody na odtoku.

2. Jakým způsobem bude provozován připojený objekt

Už při návrhu čištění je nutné zvážit i způsob provozování, tzn. zda se jedná o dům k rodinnému bydlení, rekreační dům, nebo jiné.

3. Jaká bude průměrná denní spotřeba vody

Předpokládaný přítok odpadní vody v litrech za den do ČOV, dle legislativy počet připojených osob (EO).

Před rozhodnutím o typu čištění je nutné vědět, jaké průměrné množství odpadní vody bude z Vaší domácnosti vypouštěno, dále poté ještě počet připojených osob (EO).

Průměrná spotřeba 1EO = spotřeba vody v litrech/den/osoba. 1 EO = 120-150 l/den (dáno normou), průměrná denní spotřeba v ČR 1 EO 80 – 100 l/den

Tento přepočet může být velice rozdílný, nižší nebo vyšší. Záleží individuálně na režimu připojeného objektu.

Dle způsobu vypouštění (podzemní x povrchové vody) je nutné zvolit takovou technologii, která hodnoty předepsané vodoprávním úřadem na odtoku splňuje. Pro eliminaci problému v budoucnu doporučujeme věnovat výběru vhodné technologie pozornost.

Výběr vhodného dodavatele

Jak zvolit tu pravou ČOV?

1. Parametry, které ČOV splňuje

Bohužel se na trhu vyskytuje běžně skutečnost, že výrobci ČOV svým zákazníkům nechtějí poskytnout k nahlédnutí tzv. Protokol o počáteční zkoušce typu, což je jediným dokumentem, který vypovídá o skutečně ověřené účinnosti ČOV. Z důvodů nekalé soutěže na trhu a získání zakázek si mnohdy výrobci vydávají své vlastní Prohlášení o shodě – nazývané jako ES Prohlášení nebo CE Prohlášení, kam bohužel dopisují parametry, které jejich ČOV nemají odzkoušené a mnohdy tím samozřejmě ani nesplňují. Proto doporučujeme při výběru vhodného dodavatele dbát na jeho vstřícnost poskytnout alespoň k nahlédnutí tento Protokol o počáteční zkoušce typu.

Pokud není výrobce ochoten tento Protokol předložit, většinou to znamená, že zřejmě není vše v pořádku.

Kvalita vody, která z ČOV odtéká je možná také zjistit na referenčních zakázkách, tzn. je možné oslovit výrobce s požadavkem na kontaktní údaje na zákazníka (zákazníky) kteří mají ČOV instalovanou a posoudit vodu na odtoku (nebo si nechat provést rozbor odpadních vod v laboratoři).

Výše uvedeným postupem předejdete možnosti, že si zakoupíte v „dobré víře kvalitní čistírnu“ a po odběrech vzorků pro vodoprávní úřad zjistíte, že vzorky nevychází a vy jste nuceni řešit nemilou záležitost s doplněním nebo výměnou technologie na čištění odpadních vod.

 

Dle parametrů, které má čistírna odpadních vod ověřené dlouhodobou zkouškou je možné požádat příslušný úřad o povolení čistírny následujícími způsoby:

  • Vodoprávním řízením: povolení k vypouštění se vydává na dobu 10-ti let. Po této době je nutné požádat o prodloužení + nutnost deklarace rozborů odpadní vody na odtoku v roční četnosti stanovené vodoprávním úřadem (nejčastěji 2 rozbory za rok).
  • Zkráceným řízením: tzv. ohláškou: tímto způsobem je možné povolit pouze ty nejúčinnější čistírny odpadních vod, které splňují jak látkové zatížení na odtoku z ČOV, tak i procentuelní účinnost. Toto musí ověřeno zkušebnou v Protokolu o počáteční zkoušce typu. Povolení ohláškou je vydáno na dobu neomezeně dlouhou. Provozovatel ČOV není povinen deklarovat rozbory odpadních vod, pouze je nutné nechat si provést 1 x za 2 roky technickou revizi Osobou způsobilou pověřenou MŽP ČR. Povolení ohláškou dle § 15a vydává příslušný Vodoprávní úřad v přenesené působnosti Stavebního úřadu.
Jak zvolit tu pravou ČOV?ˇ

Více informací o platné legislativě, požadovaných hodnotách na odtoku a procentuelní účinnosti naleznete na našich stránkách v menu ČOV, pod záložkou Povolení ČOV.

2. Konstrukce čistírny

V neposlední řadě doporučujeme zjistit základní výbavu čistírny odpadních vod a konstrukci. Aby nemusel investor po nákupu čistírny vynakládat další finance na její doplnění, měl by se předem informovat na:

  • specifikaci zda je čistírna samonosná a za jakých podmínek, nebo zda je určená k obetonování
  • Výbavu ČOV: zda je dodávána včetně: zastropení, vstupního komínku, víčka, zateplení, dmychadla a kompletní výbavy
  • Výhody ČOV: zda již ve standardní výbavě obsahuje nebo zda je třeba doobjednat: šachta pro odběr vzorků, mechanismus pro možné uzamčení čistírny apod.

3. Způsob obsluhy, údržby a poruchovost

Doporučujeme před investicí do ČOV vyžádat od možného dodavatele příslušný Provozní řád ČOV a zjistit, jaké údržby, kontroly a obsluhy v jaké četnosti ČOV požaduje. Jednoduše lze také ověřit u referenčních kontaktů.

Důležitou informací je i umístění dmychadla a elektrických součástí čistírny. Pokud se tyto zařízení instalují do vnitřního prostoru čistírny, lze vzhledem k vlhkéu a agresivnímu prostředí předpokládat rychlejší opotřebení.

4. Náklady na elektrickou energii

Pozor – zde jsou mnohdy udávány nesmyslné hodnoty, kdy ČOV provozovatele vyjde na 50 Kč/měsíc apod. což je samozřejmě nesmyslné. Průměrná spotřeba elektrické energie pro RD do 6 EO se pohybuje okolo 1,5 kW/den. Uvedená spotřeba lze velmi výrazně snížit pořízením ČOV řízené skutečným přísunem odpadních vod místo ČOV řízené pouhým spínáním v časovém spínači (řízené časovou smyčkou).

Elektrická spotřeba čistírny odpadních vod EKO SBR BIO pro 6 EO je při plném zatížení 0,851 kW/den (uvedená čistírna je řízena skutečným přítokem odpadních vod).

5. Náročnost na zabudování

Pod pojmem samonosná ČOV mnohdy nemusí být myšlen stejný způsob zabudování. Proto doporučujeme před vlastní investicí ověřit, jakým tlakům a jakému zatížení ČOV odolává. Důležité je zjistit před instalací i případný výskyt spodní vody, plovoucích písků a další zatížení. Běžný způsob zabudování ČOV naleznete na našich stránkách v menu ČOV, pod záložkou Instalace ČOV.

6. Vizuální stav nabízené ČOV

Dále doporučujeme zhodnotit vyzuální stav čistírny odpadních vod, její výbavu, kvalitu základních materiálů apod..

Čistírna odpadních vod je velmi důležitou součástí Vašeho domova, proto zvažte co nejpečlivěji její výběr.

Jak zvolit tu pravou ČOV?ˇ

Otevírací doba

Otevírací doba v naší provozovně  je PO-PÁ 8– 12 a 13 – 16 hodin

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte  obrátit.

Jsme Vám k dispozici na telefonních a emailových  kontaktech, zároveň si Vás dovolujeme pozvat i do našeho firemního areálu.

Abychom Vám byli  schopni zajistit kvalifikovaného pracovníka k Vašemu dotazu, je třeba si  termín  schůzky domluvit předem.

Bohužel nepřijímáme platební karty

"; }