Bazénplast  
Since 1993

Vysvětlení základních pojmů:

Spokojený zákazník

EO

Ekvivalentní obyvatel; 1 EO = 1 člen rodinného domu; odpovídá průměrnému množství 120 - 150 litrů odpadní vody za den a znečištění 60 g BSK5 za den.

ČOV

Domovní, průmyslová nebo městská čistírna (jinak nazývána také čistička nebo čovka) odpadních vod.

Domovní ČOV

Čistírna, která slouží k čištění odpadních vod z domácností (záchody, koupelny, kuchyň).

ŽUMPA neboli JÍMKA

Je bezodtokou nádrží (zcela výjimečný způsob z důvodů vysokých finančních náklad na provoz – četné vývozy fekálním vozem). Voda z jímek je vyvážena fekálním vozem na centrální čistírnu nebo k likvidaci.

SEPTIK

Tříkomorová nádrž s odtokem, která slouží k mechanickému předčištění na principu usazování. V septicích dochází k částečnému odstraňování organického znečištění bez přístupu vzduchu a u dna pak dochází k anaerobní stabilizaci kalu. Septiky je nutné brát jako základní stupeň předčištění, jelikož jejich účinnost čištění je přibližně 30%. Optimálníh čistící proces je zajištěn při době zdržení odpadní vody v septiku 3 dny, z toho vyplývá i účinný prostor septiku na jednoho obyvatele = cca 0,6 m3: Celkový objem septiku musí být alespoň 3 m3. Septiky je nutné vždy doplnit o dočišťovací stupeň – tzv. filtr. Po vydání NV 57/2016 sb. (podzemní vody) a NV 401/2015 sb. je instalace septiku s filtrem již pouze variantou k rekreačnímu objektu. K rodinným domkům je třeba z důvodů požadované účinnosti instalovat čistírnu odpadních vod.

Biologické čištění

Proces, při kterém mikroorganismy odstraňují organické i anorganické znečištění v odpadní vodě.

Aerobní proces

Přeměna (čištění) organických látek z odpadní vody za přítomnosti kyslíku rozpuštěného ve vodě (s přísunem vzduchu – s provzdušňováním). Kromě výrazného zvýšení účinnosti je provzdušňování podmínkou tam, kde je třeba odbourávat N-NH4.

Anaerobní proces

Čištění odpadních vod bez přístupu vzduchu (bez provzdušňování) – Neumí odbourat N-NH4.

Aktivovaný kal

Shluky (vločky) mikroorganismů, zajišťující rozmnožování a růst bakterií.

Kontinuální provoz

Méně účinný souvislý provoz, kdy odpadní voda průběžně protéká čistící technologií (průtočné ČOV apod.).

Diskontuální provoz

Vysoce účinný způsob čištění odpadních vod, jedná se o nesouvislý provoz, kdy je odpadní voda čištěna postupně v dávkách. (například: přítok vody, její předčištění v oddělném kalovém prostoru a kalojemu, čerpání do reaktoru, hlavní stupeň čištění v reaktoru, čerpání do odtoku. Na tomto principu jsou například založeny i kvalitní ČOV SBR.

ČOV dodáváme do všech regionů ČR.

Vysvětlení parametrů požadovaných v platných nařízeních vlády:

BSK5

Jedná se o ukazatele biochemické spotřeby kyslíku, tzn. množství kyslíku, které spotřebují mikroorganismy při odbourání znečištění v délce 5 dní. (běžně odbourávají na určité procenta – stanovené výrobcem septiky s filtrem.

CHSKcr

Ukazatel chemické spotřeby kyslíku, který se stanovuje dichromanem sodným.

NL

Jedná se o nerozpuštěné látky v odpadních vodách.

N-NH4

Amoniakální dusík je plyn, který se do odpadní vody dostává z lidského organismu. Jeho hodnotu je možné snížit pouze provzdušňováním odpadních vod.

P

Fosfor – látka, která se do odpadní vody dostává z mycích, pracích a dezinfekčních prostředků používaných v domácnosti. Jeho hodnotu umí snížit pouze velmi malé množství čistíren odpadních vod. Septiky s filtrem neumí fosfor v žádném případě odbourat. Případné snížení těchto látek je možné řešit používáním ekologických prostředků (například od firmy Dedra).

TERMÍNY SCHŮZEK + AKČNÍ CENY

NAŠE PROVOZOVNA JE VÁM OTEVŘENA V PRACOVNÍ DNY OD 8 DO 12 A OD 13 DO 16 HODIN.  TERMÍN VAŠÍ NÁVŠTĚVY SI VŽDY DOMLUVTE PŘEDEM, ABY VÁM BYL K DISPOZICI PERSONÁL KVALIFIKOVANÝ VAŠEMU POŽADAVKU. 

PRÁVĚ PROBÍHAJÍ BAZÉNOVÉ DNY, KDY JE MOŽNÉ OBJEDNAT BAZÉN SE ZASTŘEŠENÍM ZA VÝHODNÝCH AKČNÍCH PODMÍNEK. TYTO AKCE NÁM POMALU ZAPLŇUJÍ VÝROBNÍ TERMÍNY PRO JARNÍ DODÁVKY BAZÉNŮ, PROTO SVOU PŘÍPADNOU OBJEDNÁVKU NEBO POPTÁVKU UČIŇTE V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU. 


"; }