Bazénplast  

Bazénplast, s.r.o.
Bělá 98
Mírová pod Kozákovem
Turnov

Tel./fax: 481 313 184
GSM: 720 187 528
GSM: 721 800 369
info@bazenplast.cz

IČ: 03304361
DIČ: CZ03304321

Otevírací doba:

PO-PÁ: 8-12 a 13-16 hod.

Since 1993 Najdete nás na Facebooku


Naši partneři:
Alukov CS Beton Essox Vagnerpool

Čistírny odpadních vod

LEGISLATIVA

Čistírny odpadních vod jsou zkoušeny dle Evropské normy ČSN EN 12566-3:A1 a musí být označovány značkou shody CE. Uvedená norma předepisuje nároky na čistírny v ohledech statického zatížení ČOV, elektrické bezpečnosti a funkčnosti. Každý stát v zemích EU k těmto parametrům přidává dle vlastních specifik požadavky na účinnost čištění.

Pro ČR byly odpadní vody nařízením vlády č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb. rozděleny dle způsobu jejich likvidace na:

Ukazatelé a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních jsou rozdílné, jejich hodnota je uvedena v povolení k vypouštění. Povolení k vypouštění s vydává vždy na dobu max. 10 let.

Při zkoušení ČOV dle ČNS EN 12566-3:A1 dosahují jednotlivé ČOV od různých výrobců různé účinnosti čištění. Těmito NV došlo k rozdělení ČOV podle ověřené dosahované účinnosti na ČOV vyhovující k vypouštění odpadní vody do vod povrchových a vod podzemních. (Pozor zaměněním ČOV s ověřenými požadovanými limity za ČOV s limity horšími, se investor vystavuje riziku nesplnění požadovaných limitů, což může vést v krajním případě až k nařízenému odstranění stavby).

V zájmu investora je vybrat a instalovat ČOV, která dosahuje účinnosti odpovídající způsobu vypouštění a hodnotám uvedených v povolení k vypouštění.

POPIS

Čistírny odpadních vod Bio Aktiv Běla slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na kanalizační systém. Čistírny odpadních vod nejsou vhodné k rekreačním objektům, kde není zajištěn stálý a pravidelný přísun odpadních vod.

Technologický návrh vychází z koncepce provzdušňované aktivační čistírny s usazovací nádrží a odděleným kalojemem. Vodotěsnou příčkou oddělená usazovací nádrž nám zároveň slouží k vyrovnání nepravidelných přítoků nebo nárazů před hlavním čištěním v aktivaci. Tímto je zaručeno čištění požadovaného množství vody v aktivaci, zabraňuje se vyplavování kalu. Díky silné konstrukci jednotlivých prostor je možno provést odčerpání odpadní vody bez vlivu na rozdílné hladiny v jednotlivých komorách.

Piktogram CE

ČOV Bio aktiv Běla jsou opatřeny značkou CE.

VÝHODY ČISTÍREN BIO AKTIV BĚLA

HODNOTY NA VÝSTUPU (NA ODTOKU)

Vzhledem k NV č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb. a požadavkům na ukazatele a přípustné hodnoty odpadních vod před jejím vypouš-těním je možno zakoupit typ ČOV Bio Aktiv Běla s ručním ovládáním (povrchové vody) nebo s automatickým řízením (podzemní vody).

ČOV BIO AKTIV BĚLA - MANUÁLNÍ

ParametrProcentuelní účinnostGarantovaná hodnota na odtoku
BSK595 %do 35 mg/l
CHSKcr90 %do 120 mg/l
NL90 %do 35 mg/l
N-NH480 %do 20 mg/l
    ČOV BIO AKTIV BĚLA - S AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM

ParametrProcentuelní účinnostGarantovaná hodnota na odtokuOvěřená hodnota na odtoku
BSK595 %do 30 mg/l13 mg/l
CHSKcr90 %do 100 mg/l67 mg/6
NL *)91,6 % (95 % *)do 30 mg/l26 mg/l
N-NH480 %do 15 mg/l5 mg/l
P *)*)do 10 mg/l*)

Záměrem české legislativy je postupné zpřísňování hodnot na odtoku vypouštění odpadních vod do vod povrchových na úroveň současných parametrů vypouštění do vod podzemních. Vzhledem k tomu, že povolení k vypouštění odpadních vod je vydáváno na dobu max. 10 let, přičemž lze po této době předpokládat zpřísnění parametrů na odtoku, doporučujeme zvážit instalaci ČOV, která tyto parametry splňuje nebo je možno aby je splňovala nutných bez stavebních úprav, zásahů nebo kompletní výměny.

 

*) Parametry P a NL jsou zkoušeny autorizovanou osobou, výrobce garantuje na odtoku u P látkové zatížení do 10 mg/l u NL procentuelní účinnost 95 %.

ZÁKLADNÍ POROVNÁNÍ ČOV BIO AKTIV BĚLA

   MANUÁLNÍ

 • Ovládána ručně ventily – nutno provádět kontroly (eventuelně doseřizování)
 • Provádění odkalování – ručně, nutno provádět cca 1 x za měsíc.
 • Přívod vzduchu je řešen přes ovládací ventily (ruční) – nutnost doseřizování v provozu
 • Zapojení dmychadla za časové spínání (časový spínač není předmětem dodávky)

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O ČOV

 • ČOV jsou dodávány jako celek se zastropením, vstupním komínkem, víčkem a dmychadlem (řídící jednotkou).
 • Vstupní otvor je možno dodatečně navyšovat – pozor nutno zohlednit možné zatížení stropu.
 • Dmychadlo doporučujeme z důvodů delší životnosti umístit mimo ČOV (v šachtě, budově) v max. vzdálenosti do 6 m, nebo ve vlastní oddělené části uvnitř ČOV (u automaticky řízených ČOV).
 • Díky dobré konstrukci ČOV není nutno instalovat revizní šachtu na odběr vzorků, ty je možné odebírat z prostoru na odtokovém potrubí.
 • Spotřeba dmychadla je 80 - 150W za hod, dmychadlo je nutné zapojit za časový spínač a nastavit cyklus po 1/2 hodinových intervalech. Spotřeba el. energie = 1 - 1,5 kW.

   S AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM

 • Ovládána automaticky řídící jednotkou
 • Odkalování probíhá automaticky v řízeném cyklu
 • Přívod vzduchu je řešen přes řídící jednotku, která automaticky spouští dmychadlo, celý proces je řešen dle přítoku odpadních vod. Není nutno v provozu doseřizovat.
 • Časové spínání dmychadla je automaticky řízeno programem (není nutno dokupovat časové spínání)

DALŠÍ VÝHODY

 • Kvalitnější voda na odtoku: čistíme vždy stejné konstantní množství vody, proces čištění je řízen dle skutečného množství přítoku odpadní vody.
 • Úspora energie – automatické přepnutí programu ČOV do režimu dovolené - při nízkém nátoku odpadní vody. Bakterie jsou automaticky živeny sedimentovaným kalem, který je přečerpáván při nízkém zatížení zpět do I. komory. Velká výhoda – nedochází k usmrcení bakterií a mikroorganismů.
 • Akustické upozornění v případě poruchy
 • Automatické odčerpávání přebytečného kalu zpět do I. komory.
 • ČOV Bio aktiv Běla s automatickým řízením má oproti manuálním ČOV velmi nízké nároky na obsluhu a údržbu.

MOŽNOST DALŠÍ DOPLŇKOVÉ VÝBAVY

 • Chemické srážení fosforu
 • Připojení hygienizace vody v ovládací jednotce
 • Dálkové sledování a přenos dat, případně avizování případných poruch sms zprávou
 • Možnost připojení dalších doplňkových funkcí

INSTALACE ČOV

Před zahájením prací (již ve fázi zpracování projektové dokumentace) je nutné zvolit místo bez výskytu spodní vody. Výkop pro ČOV hloubíme s přídavkem 15 cm. Po osazení ČOV na základovou betonovou deskou provádíme:

Schéma instalace ČOV Schéma instalace ČOV

V případě dodatečného doobjednání nástavce komínu upozorňujeme, že ČOV nejsou konstrukčně tvořeny na zatížení stropu vyšším než betonovou deskou o síle 15 cm na níž může být navrstven štěrkopísek – popř. zemina v maximální tloušťce 15 cm. V případě silnějšího nánosu hrozí zborcení stropu nádrže.

Podrobné osazení a zprovoznění ČOV je popsáno v provozním řádu ČOV. Minimální obsluha spočívá v kontrole chodu ČOV. Údržbou manuální ČOV je její odkalování min. 1 x za měsíc.

MOŽNOSTI DODÁVKY

Ceny Vám rádi sdělíme na poptání.

Schéma průtoku ČOV

ČOV BIO AKTIV BĚLÁ - MANUÁLNÍ - s nutností ruční obsluhy

TYP   Bio Aktiv Bělá I      Bio Aktiv Bělá II  
Počet EO: do 4 EO do 8 EO
Max. přítok: 600 l / den 1200 l / den
Průměr: 1500 mm 1850 mm
Výška: 1500 + 300 mm 1850 + 300 mm
Výška ode dna pod přítok: 1360 mm 1600 mm
Výška ode dna pod odtok: 1290 mm 1530 mm

Varianty: K obetonování (nesamonosná) nebo samonosná bez nutnosti betonáže.

Další možné příslušenství k manuální ČOV BIOAKTIV BĚLA

Schéma průtoku ČOV


ČOV BIO AKTIV BĚLA - S AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM

TYP   Bio Aktiv Bělá I      Bio Aktiv Bělá II  
Počet EO: do 4 EO do 8 EO
Max. přítok: 600 l / den 1200 l / den
Průměr: 1500 mm 1850 mm
Výška: 1500 + 300 mm 1850 + 300 mm
Výška ode dna pod přítok: 1320 mm 1560 mm
Výška ode dna pod odtok: 1265 mm 1490 mm

Varianty: K obetonování nesamonosná, samonosná - dmychadlo a řídící jednotka mimo ČOV *) nebo samonosná a řídící jednotka a dmychadlo v ČOV **)

*) Samonosná ČOV s aut. řízením s přípravou na umístění dmychadla a ŘJ mimo vlastní nádrž ČOV.
**) Samonosná ČOV s aut. řízením a dmychadlem, které je uloženo v odděleném prostoru ČOV.

Další možné příslušenství k automaticky řízené ČOV BIOAKTIV BĚLA

Místo uložení dmychadla a řídící jednotky

V ceně automaticky řízené ČOV je seřízení, zaočkování aktivním kalem a zprovoznění. Cena neobsahuje dopravu.

Schéma zapojení ČOV